GÜVEN SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Güven Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“GüvenSuAŞ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 • Kaliteli kaynak suyunu öncelikle İstanbul’da yaşayan veya çeşitli nedenler ile İstanbul’da bulunankişilere olmak üzere, ülkemizin pek çok şehrine ve yurtdışına pratik, sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaştırmak amacıyla,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamusal hizmetlerin ifası amacıyla,
 • İstanbul’da yaşayan veya çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Ürün ve hizmetlerimizi (kaliteli kaynak suyu, otomatlar, sebiller vb.) iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • İlgili yasal mevzuat uyarınca hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme ile yükümlü olduğumuz hususların yerine getirilmesi amacıyla,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ürünlerimize ilişkin bayilik taleplerinin değerlendirilmesi ve bayilik süreçlerinin yönetimi amacıyla,
 • Vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve takibi,
 • Ürünlerimizin sevkiyatının başarılı bir biçimde sağlanması amacıyla,
 • Şirketimizin sunmuş olduğu ek hizmetlerin ifasını gerçekleştirebilmek amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da yasal mevzuat ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında veri güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • Kamusal hizmetlerin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, İBB’ye bağlı iştirak şirketlerine, ilçe belediyelerine,iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Şirketimizin ve ürünlerimizin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yurtdışı bayilik taleplerinin değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili ticaret müşavirliklerine,
 • Hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacıyla anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına,
 • Çalışanlarımıza sunulan servis hizmetinin sağlanması amacıyla anlaşmalı servis firmalarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılmaktadır.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, GüvenSuAŞ veya GüvenSuAŞ adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasal mevzuat çerçevesinde sunulabilmesi ve buna bağlı olarak GüvenSuAŞ’nin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 

4. Kişisel Verilerin Saklanması, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli yasal süreler tamamlandığında kişisel veriler,silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

5. İlgili Kişinin Hakları

GüvenSuAŞ bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi söz konusu haklarına ilişkin taleplerini iletmek üzere;

 • Şirketimizin; Güven Su Sanayi ve Ticaret A.Ş Mithat Paşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120  34075 Kemerburgaz-Eyüpsultan/İSTANBUL adresine Noter kanalıyla yapılacak yazılı bildirim ile veya
 • Söz konusu adrese kimlik/vekaletname ibrazı ile yapılacak şahsi ya da yetkili vekil vasıtasıyla

başvurması halinde, ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız.

 

GÜVEN SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Güven Su Sanayi ve Ticaret AŞ.
Mersis No : 0451002427900015
İnternet Adresi : www.guvensu.istanbul

Telefon Numarası : 0212 360 2073

E-Posta Adresi : kurumsal@guvensu.istanbul

Adres : Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120, Kemerburgaz-Eyüpsultan/İSTANBUL